CURSA FAMILIILOR 2 km

– Inscrierea minorilor/copiilor care alearga individual se face pe baza certificatului de nastere (copie) si a adeverintei medicale, care certifica abilitatea pentru efort fizic a minorului.

– Organizatorii nu pastreaza documentele personale (certificat de nastere, act de identitate etc), ci doar le verifica si inapoiaza imediat posesorilor.
– Copiii sub 10 ani trebuie sa fie insotiti de un adult.
– O familie poate avea maximum 10 participanti.
– Toți membrii unei familii trebuie să treacă linia de finish în același timp, ținându-se de mână. Altfel familia respectivă nu poate fi luată în considerare în clasamentele cursei. 

Regulament tombolă

1.Organizator
1.1 Organizatorul prezentei tombole este ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB (ACSBRC), persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în Bucureşti, Bld. Mărăști nr. 10, Sector 1, cod de înregistrare fiscală 21585951, din 18/04/2007, reprezentată prin Valeria Racilă Van Groningen, preşedinte.
1.2 Tombola se desfasoara in conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”). Decizia de derulare a Tombolei conform regulilor din Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.
1.3 Regulamentul Tombolei a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe site-ul evenimentului www.bucuresti10km.ro. ACSBRC isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Tombolei, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil, pe site.
1.4 Organizatorul declară, că nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Tombolei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Tombolei. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile in vigoare.
1.5 Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
1.6 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB, in calitate de Organizator, declara că isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe site-ul oficial al evenimentului.
2.Înscriere
Tombola se desfăşoară exclusiv în ziua Cursei Bebelusilor, Cursei Adolescentilor si Cursa Familiilor, în data de 29 Mai 2021, iar înscrierea se va face in ziua cursei prin depunerea talonului de concurs, primit in momentul inscrierii, in urna amplasata in fata scenei din Parcul Izvor. Fiecare cursa, are alocata o urna speciala.
Talonul de participare il vor primi doar copiii/adolescentii/familiile  care au participat la Cursa Bebelusilor, Cursa Adolescentilor, Cursa Familiilor acesta fiind oferit in momentul inscrierii parintilor/reprezentantilor legali/capitanului  pentru a fi completate.
3. Dreptul şi condiţiile de participare
Pentru ca o participare să fie validă, pentru tragerea la sorţi a premiului, utilizatorul, prin parinti sau reprezentantii legali, trebuie să parcurgă si sa indeplineasca simultan conditiile de mai jos:
  • Introduce talonul in urna corespunzatoare categoriei de varsta la care participa.
  • Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul regulament oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta;
Talonul de participare poate fi completat o singură dată, de o singură persoană, iar completarea mai multor taloane de către aceeaşi persoană duce la descalificarea acesteia.
Prin înscrierea la Tombolă, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa clauzelor acestuia, participarea la această tombolă implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
4. Perioada şi locul de desfăşurare
Tragerile la sorti se desfăşoară in data, 29 Mai 2021, in intervalul orar 10:00-12:00,
5.Câştigătorii
Câştigătorii vor fi aleși prin prin tragere la sorți, în mod aleatoriu, în data de 29 Mai 2021.
Aceștia au obligația să fie prezenți în fata scenei in momentul tragerii la sorti.
Premiile vor fi acordate doar participantilor la tombola care sunt prezenti la scena, in timpul extragerii si care se prezinta pe scena in 30 de secunde din momentul in care li s-a pronuntat numele prima oara de catre MC. Absența atrage dupa sine redistribuirea premiilor către alt participant la tombola.
6.Premiile acordate
Premiile vor fi anuntate in ziua evenimentului, pe scena, de catre MC.
7. Acordarea premiilor
Premiul va fi acordat/înmanat câştigătorului prin confruntarea numarul de concurs mentionat pe talon cu numarul de concurs primit la inscriere..
Pentru acordarea premiului, trebuie sa fie prezenti la scena câştigătorii tombolei si vor  prezenta cu un act de identitate/certificat de nastere.
8. Limitarea răspunderii
Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru:
  • taloanele de participare care nu conţin toate datele obligatorii sau care nu permit confirmarea identităţii participantului, care conţin informaţii false ori invalide;
  • orice alte costuri ale câştigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcina sa conform prezentului regulament şi dispoziţiilor legale;
  • imposibilitatea câştigătorului de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa
Organizatorului.
9. Informarea participanţilor / Protecția datelor personale
9.1 Tuturor participantilor la tombola le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si cu Legea 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului general privind protectia datelor. Datele participantilor la Tombola vor fi prelucrate de catre ACSBRC in urmatoarele scopuri: organizarea prezentei tombole, desemnarea castigatorilor acestei tombole, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii de produse si servicii ACSBRC, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta promotie sau la alte actiuni desfasurate in viitor, in cazul in care participantii si-au exprimat consimtamantul expres in acest sens.
9.2 Datele personale ale minorilor (nume, prenume si data nasterii) sunt colectate de la parinti si sunt sterse dupa trei luni de la terminarea evenimentului.
9.3 Asociatia Club Sportiv Bucharest Running Club prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor si ale Legii 190/2018, in calitate de operator de date cu caracter personal.
9.4 Asociatia Club Sportiv Bucharest Running Club se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor la prezenta tombola si sa le utilizeze numai in conformitate cu prezentul Regulament Oficial si legislatia aplicabila in vigoare.
9.5 Participantii la tombola au, conform Regulamentului general privind protectia datelor, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal si de a sterge datele cu caracter personal. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile legii, precum si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.
9.6 Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarile care considera ca le incalca drepturile
10. Forţa majoră
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
11. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la tombolă se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente.
Eventualele reclamaţii legate de derularea Tombolei se pot face doar in scris si depuse la cortul de Informatii din Parcul Izvor, doar in ziua tombolei – 29 Mai 2021.
După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.
12. Alte clauze
În cazul în care Organizatorul constată că, câştigătorul nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial a Tombolei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei tombole.